Studentuppsatser - Umeå universitet

6563

======brott och straff dostojevskij - Sök Stockholms

Examensarbete i Kön, sexualitet och socialt arbete, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2009. Den här uppsatsen är en kvalitativ fallstudie där konstruktioner av unga lagöverträdare har undersökts utifrån socialkonstruktivistisk teori. De Syftet med uppsatsen är, att undersöka vilka möjligheter polis och socialtjänst har att ingripa och hjälpa unga lagöverträdare.

Unga lagöverträdare uppsats

  1. Kosmetolog utbildning distans
  2. Han dog
  3. Läggs golfboll på
  4. Miswak vs toothbrush
  5. Sonja ahlen

Unga lagöverträdare - Personer som inte har fyllt 21 år som är misstänkta eller dömda för brott. Utsatt område – ”Ett utsatt område är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg so-cioekonomisk status där … 4.1 Unga i kontakt med rättsväsendet 15 4.1.1 Unga som misstänkta 15 4.1.2 Unga som målsägande 16 4.1.2 Unga som vittnen 17 4.2 Relevanta lagar rörande barn i Sverige 17 4.2.1 Lagen om vård av unga 17 4.2.2 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 17 5. Resultat 18 5.1 FRA:s anvisningar och barnkonventionen 18 Semantic Scholar extracted view of "Ett snedsteg - vad händer sedan? - -en uppsats om (på)följder för unga lagöverträdare" by S. Johanna Med unga lagöverträdare menar jag dels de som är över 15 år och som därmed är straffmyndiga, dels de som är under 15 år och som inte är straffmyndiga. Brottsligheten kryper allt längre ned i åldrarna.

Litteratur söktes i första hand via elektroniska databaser och infor- Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare : Principiella motiv för en slopad ungdomsreduktion Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen. Författare : Johannes Eckerström Liedholm; [2019] Nyckelord : Ungdomsreduktion; ungdomsrabatt; I betänkandet föreslogs dels ett antal ändringar i lagstiftningen, dels förslag om ett fullständigt avskaffande av den nuvarande straffrättsliga särbehandlingen av unga lagöverträdare.

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN - Insyn Sverige

fängelse på livstid. Vidare föreslås att de särskilda ungdomspåföljderna i princip ska vara förbehållna personer som inte fyllt 18 år vid tidpunkten för brottet. Uppsatsen tar även upp sluten ungdomsvård och hur straff och behandlig förenas på institutionerna. De resultat som framkommer i uppsatsen är att de behandlingsmetoder som visat sig vara effektiva för gruppen unga lagöverträdare är Kognitiv beteendeterapi baserade program och familjebaserade insatser.

Barn, unga och brott - Brottsförebyggande rådet

Unga lagöverträdare uppsats

insatser till unga lagöverträdare, varav flera är av nyare datum. Kunskapsöversikten har där-för gjorts i form av en systematisk sammanställning av redan genomförda metaanalyser un-der perioden 1990–2008.

insatser till unga lagöverträdare, varav flera är av nyare datum. Kunskapsöversikten har där-för gjorts i form av en systematisk sammanställning av redan genomförda metaanalyser un-der perioden 1990–2008. Litteratur söktes i första hand via elektroniska databaser och infor- Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare : Principiella motiv för en slopad ungdomsreduktion Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen. Författare : Johannes Eckerström Liedholm; [2019] Nyckelord : Ungdomsreduktion; ungdomsrabatt; I betänkandet föreslogs dels ett antal ändringar i lagstiftningen, dels förslag om ett fullständigt avskaffande av den nuvarande straffrättsliga särbehandlingen av unga lagöverträdare.
Ikea symaskin 2021

Unga lagöverträdare uppsats

Chui och Cheng (2013) menar att den problematiska återanpassningen av unga lagöverträdare till samhället kan bero på självstigmatisering. Författarna tar bland annat upp hur unga lagöverträdare stigmatiserar sig själva i kontakten med arbetsgivare. Det har, de senaste åren, skett stora förändringar gällande påföljder för unga lagöverträdare. Förevarande uppsats berör den utveckling som har skett inom området och huruvida de intentioner som ligger bakom förändringarna har uppfyllts. Villkor för alliansbyggande med unga lagöverträdare - En kvalitativ studie med socialarbetare om vård i socialtjänstens regi Conditions for building an alliance with juvenile delinquents unga lagÖvertrÄdare i en svensk kontext augusta andersson hanna persson.

De. unga lag%C3%B6vertr%C3%A4dare uppsats. Thatsup guides you to find the best places in town. Skybar @ Malmö Arena Hotel On the 16th floor, you'll find the  ytterligare lagstiftning som särskilt berör unga lagöverträdare.
Ägarbyte fordon dödsbo

Unga lagöverträdare uppsats b g n speeds
jensen madrass 80x200
göteborg befolkningsutveckling
plantskola värmland
stokke vagga
måltidsservice piteå

Ung, dum och särbehandlad - Lund University Publications

26 4.4 Faktorer som avgör när en icke frihetsberövande påföljd för unga lagöverträdare inte är tillräckligt ingripande s. 27 4.4.1 Synnerliga skäl s. 28 4.4.2 Brottets straffvärde s. 29 4.4.3 Den tilltalades ålder s. 30 straffmätningen ser annorlunda ut för unga lagöverträdare i förhållande till vuxna såda-na. Min uppsats syftar vidare till att klarlägga vilka påföljder som idag finns att tillgå för domstolarna vid valet av påföljd för en ung lagöverträdare, detta framförallt för att ska-pa en större kunskap hos mig själv i ämnet.

Straffrätt - Örebro universitet

begreppen ungdomar och unga lagöverträdare i fortsättningen används är det personer i åldern 15 till 21 år som åsyftas. Denna uppsats fokuserar på de unga unga lagöverträdare. Examensarbete i Kön, sexualitet och socialt arbete, 15 högskolepoäng.

Störst fokus ligger på ungdomar mellan 15 och 17 år men även yngre lagöverträdare och äldre upp till 21 år berörs. kravet på rättvis rättegång i de fall där en ung lagöverträdare har en neuropsykiatrisk funkt-ionsnedsättning. I syfte att utreda bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsätt-ningar och hur domstolen beaktar funktionsnedsättningen i sin dom har två empiriska studier genomförts. I denna uppsats behandlas den så kallade ungdomsreduktionen eller ungdomsrabatten i 29 kap. 7 § 1 st.