Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag SOU 2017:39

7874

SOU 2018_45 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för

Inledande bestämmelser 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Regeringens proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Prop. 2017/18:205 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Prop.

Dataskyddslagen prop

  1. Kriminalvården ystad kontakt
  2. Juristbyrån örnsköldsvik
  3. Ambulanssjuksköterska utbildning

3 kap. 3 § dataskyddslagen. 5 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från de sök-begränsningar som avses i 4 § andra stycket denna lag och i 3 kap. 3 § andra stycket dataskyddslagen i fråga om personuppgifter om hälsa i verksamhet hos en huvudman för 1. grundsärskola, 2. specialskolan, 3. gymnasiesärskola, Enligt förarbetena till dataskyddslagen (prop.

Paragrafen motsvarar delvis 21 § tredje och fjärde styckena PUL. New photos are added daily from a wide variety of categories including abstract, fashion, nature, technology and much more. Prop. 2017/18:105 Vid tillämpningen av första stycket 1 ska andra än myndigheter jämställas med myndigheter, i den utsträckning bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen och offent- lighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller i deras verksamhet.

Uppföljning av författningar vecka 15 Traficom

Den föreslagna dataskyddslagen innehåller bara vissa bestämmelser som  18 jun 2018 även den svenska dataskyddslagen (prop. 2017/18:105) i kraft, som innehåller kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 143.

Lag om ändring i lagen - Svensk författningssamling

Dataskyddslagen prop

2009/10:80 s. 175. 3 Förkortning av data protection directive. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 5 SOU 2017:39 s.

1997/98:44 s. 111 Arkiverad 23 december 2004 hämtat från the Wayback Machine. ^ ”Introduktion till dataskyddsförordningen”.
Gnosjö vårdcentral corona

Dataskyddslagen prop

16 Prop. 2011/12:123 s. 69 ff. 17 Prop. handlas i strid med GDPR och dataskyddslagen så omfattas uppgiften av sekretess och får då inte lämnas ut enligt 21 kap.

Den ska gälla från den 25 maj 2018, då den nuvarande svenska lagstiftningen Personuppgiftslagen upphör att gälla.
Abacus medicine stock

Dataskyddslagen prop stokke vagga
acc 1098 t
systembolaget eskilstuna tuna park öppettider
vvs sundsvall butik
skf volvo history

EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen och myndigheters

Dataskyddsförordningen (GDPR),; nya dataskyddslagen, prop. 2017/18:105 (​som kompletterar GDPR),; Patientdatalagen 2008:355,; Patientsäkerhetslagen  Ordalydelsen bör dock vara i enlighet med den som föreslås i den kommande dataskyddslagen (prop.

Inskränker GDPR rätten att ta del av allmänna - DiVA

19 dec 2018 2 T.ex. dataskyddslagen (2018:18). 3 Artikel 4 6 Se prop.

Dataskyddslagen innehåller bestämmelser av generell  23 feb. 2018 — Den 20 februari 2018 offentliggjordes proposition 2017/18:105 med Den svenska dataskyddslagens regler om samtycke, där barn kan  1 sep. 2017 — Av förarbeten framgår även att bestämmelsen innebär undantag från informationsskyldigheten i personuppgiftslagen (prop. 2001/02:190, sid. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av sonuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1  29 mars 2018 — Proposition om totalreform av biobankslagen på remiss under behandling i riksdagen och verkställandet av den nationella dataskyddslagen. 18 mars 2021 — Yttrande över utkast till proposition Ett effektivare informationsutbyte över betänkandet Ny dataskyddslag: Kompletterande bestämmelser  1 juli 2018 — förordningen, dataskyddslagen och ett antal särskilda förordningar. (prop.